Museo del Mare – Sala VII – Espositore ad angolo 4

1 Anfora africana II (III – IV sec. d.C.)

2 Pentola in ceramica comune da cucina

(età imperiale)

3 Olla in ceramica comune (età imperiale)

 

 

 

 

 

 

Anfora Africana II

anfora africana II